Tiền ảo Cryptocurrency

1. Cryptocurrency (Crypto Currency) Là một tài sản số (digital asset). Cryptocurrency được tạo như thế nào? Nó như là một phần thưởng cho người thực hiện quá trình kiểm tra, xác thực, chấp nhận giao dịch và thêm giao dịch này vào sổ cái (blockchain). Phần thưởng sẽ là biểu tượng, ví dụ như […]