Kiến trúc Mạng IOT

Như trong định nghĩa của IOT thì tất cả các thiết bị/đồ vật đều sử dụng địa chỉ IP và kết nối internet. Ở đây chúng tôi chỉ liệt kê các giao thức và công nghệ được nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới. 1. Mô hình kiến trúc của IOT. Các giao thức […]

Ngành Công nghiệp Phần mềm trong Công nghiệp 4.0

Ngành Công nghiệp phần mềm có vai trò rất lớn tới các cuộc cách mạng công nghiệp. Từ lập trình nhúng trong các thiết bị điện tử đến phát triển các phần mềm điều khiển và giám sát trong quá trình sản xuất. Hệ thống quản lý MRP (Material requirements planning – Kế hoạch nhu […]

Thiết bị phần cứng trong IOT

Phần cứng có chức năng thực hiện tiếp nhận, xử lý, điều khiển và phản hồi. Phần cứng bao gồm sensors, actuators. Ngoài ra để kết hợp các thành phần này thì chúng ta cần mạch tích hợp (board) để kết nối, lập trình, điều khiển, xử lý và lưu trữ. 1. Actuator:  thường gọi […]

Internet của Vạn vật IOT

Internet của Vạn vật – IOT được dùng đầu tiên bởi Kevin Ashton vào năm 1999, đề cập đến các vấn đề nhận dạng đối tượng(thing) và miêu tả chúng trong cấu trúc giống như internet. Các đại gia công nghệ trên thế giới đang bước vào cuộc chạy đua quyết liệt về các giải […]

Tìm hiểu về Công nghiệp 4.0

Có rất nhiều khái niệm, mô hình và cách thức hoạt động về nền Công nghiệp 4.0 (Industrie 4.0) và Cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4 (fourth industrial revolution). Tuy nhiên, sự phát triển liên tục của khoa học công nghệ trên thế giới làm thay đổi khái niệm cũng như cách thức hoạt […]