Các Mô hình triển khai Cloud Computing

Bản chất hoạt động của điện toán đám mây Cloud Computing là tất cả các thiết bị, Data Center kết nối với nhau và hoạt động trên một phạm vi rộng lớn, rất phức tạp. Public Cloud và Private Cloud là một tập con của internet và được xác định dựa trên cơ sở mối […]