SoC – System-on-a-Chip

SoC có 2 kiểu viết tắt là System-on-a-Chip hoặc System-on-Chip (SoC hoặc SOC) là một mạch tích hợp tất cả các thành phần như một máy tính hoặc các hệ thống điện tử như mạch tương tự, mạch số, xử lý tín hiệu nhằm thực hiện các chức năng cho người dùng cuối. Đặc điểm […]